Identiteit van de ondernemer:

Ans (Johanna) van den Biggelaar
handelend onder de naam: Jori’s Hobby.

Vestigings- & bezoekadres:
Hitsveldlaan 26
3930 Hamont-Achel (Belgie)

Telefoonnummer: (0032)(0)11-661875
Bereikbaarheid: 24 uur per dag, 7 dagen per week
E-mail: info@jorihobby.com

Btw nr.: BE0885873284
Ondernemingsnr.: 0885873284


***

Toepasselijkheid:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Jori’s Hobby en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Jori’s Hobby en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, d.m.v. publicatie op www.jorihobby.com.


***

Het aanbod:

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Jori’s Hobby niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


***

De overeenkomst:

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Jori’s Hobby onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Jori’s Hobby passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt daarbij voor een veilige web omgeving.


***

Herroepingsrecht bij producten:

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. Jori’s Hobby mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. De wettelijke herroepingstermijn is 14 dagen.

Na ontvangst van de bestelling zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product. Dat wil zeggen, dat, in geval van terugbetaling, het verbruikte of niet meer te gebruiken deel van de levering niet zal worden retour betaald.


***

Herroepingsrecht bij diensten:

De consument kan een dienstenovereenkomst gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Jori’s Hobby mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.


***

Verplichtingen van de consument tijdens eventueel afgesproken bedenktijd:

Na ontvangst van de bestelling zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Jori’s Hobby hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


***

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan:

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag van melding, zendt de consument het product terug. Dit hoeft niet als Jori’s Hobby heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Jori’s Hobby verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product. Als Jori’s Hobby aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.


***

Verplichtingen van Jori’s Hobby bij herroeping:

Jori’s Hobby gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Jori’s Hobby de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


***

De prijs:

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of andere externe factoren. In afwijking van het vorige kan Jori’s Hobby producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Jori’s Hobby geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders gecommuniceerd met de consument.


***

Nakoming overeenkomst en extra garantie:

Jori’s Hobby staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door Jori’s Hobby, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Jori’s Hobby kan doen gelden indien Jori’s Hobby is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Jori’s Hobby, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

***

Levering en uitvoering:

Jori’s Hobby zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Jori’s Hobby kenbaar heeft gemaakt.
Jori’s Hobby zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan z.s.m. bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te veranderen of te ontbinden. Na ontbinding zal Jori’s Hobby het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Jori’s Hobby is niet verantwoordelijk voor het niet leveren op het juiste adres door de vervoerder.

***

Betaling:

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Jori’s Hobby te melden.


***

Klachtenregeling:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 8 dagen na ontvangst, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Jori’s Hobby Bij Jori’s Hobby ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jori’s Hobby binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


***

Geschillen:

De consument kan een geschil indienen bij de Belgische Consumentenombudsdienst of het Europees Online Dispute Resolution-platform (ODR of online geschillenbeslechting). Wanneer de consument een geschil wil voorleggen, is Jori’s Hobby aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan Jori’s Hobby. Dit met het oog op een minnelijke oplossing.


***