Privacy Policy

In deze privacy- en cookieverklaring wordt verstaan onder: (i) “wij”: Jori’s Hobby – Ans (Johanna) van den Biggelaar, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, Hitsveldlaan 26 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0885.873.284, tel.: (0032)(0)495522546 of (0032)(0)497554357, e-mail: info@jorihobby.com, www.jorihobby.com en afgeleiden, Nederlands (post)adres: Ruimteverhuur Lammers, t.a.v. Jori’s Hobby, Boschdijk 10, 6021 AM Budel en (ii) “u”: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze website en/of ons online platform. Deze privacy- en cookieverklaring is eveneens online beschikbaar op onze website.

 

Jori’s Hobby – Ans (Johanna) van den Biggelaar is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid:
Baloise Insurance, Posthofbrug 14-16 te 2600 Antwerpen.
Polisnummer: 21543022

Persoonsgegevens

1. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geidentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geidentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon.
Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacy- en cookieverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.
Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna “de Wet van 8 december 1992”) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledige te kunnen garanderen zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedes, zoals het verzamelen, vastleggen, ordeneen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

“vertrouwelijk verwerking” betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijk wijze verwerken overeenkomstig de in Belgie geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

U bent vrij om onze website te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv: bezoekers van deze website, klanten, klantcontactpersonen, etc.) Wij kunnen de vogende persoonsgegevens van de betrokkene (bv naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.) om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, om de betrokkene te voorzien van informatieve nieuwsberichten mbt de onderneming, om de kwaliteit van diensten of informatie te verbeteren, etc.):

Persoonsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummers, gsm-nummer, e-mailadres
Rechtsgrond: wettelijke verplichting
Doeleinde: Beheer van klantendossiers.

Persoonsgegevens: naam, voornaam, e-mailadres, btw-nummer
Rechtsgrond: wettelijke verplichting
Doeleinde: uitsturen van facturen

Persoonsgegevens: voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres
Rechtsgrond: noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst
Doeleinde: om de overeenkomst tussen partijen naar behoren te kunnen uitvoeren

Persoonsgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, voorkeuren, etc.
Rechtsgrond: noodzakelijkheid voor de verwerking van een aanvraag
Doeleinde: om de aanvraag naar behoren te kunnen beantwoorden

Persoonsgegevens: e-mailadres
Rechtsgrond: toestemming van de betrokkene
Doeleinde: voorzien van informatieve nieuwsberichten

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

Tevens stemt de betrokkene er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan volgende ontvangers:

Zen Cart.com
3939 South 6th Street #201
Klamath Falls, Oregon 97603

Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien de betrokkene niet wenst dat de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden end e verwerking louter is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene zich hiertegen verzetten op het ogenblik dat de betrokkene de persoonsgegevens verstrekt hetzij op elk ogenblik middels zijn recht op bezwaar of zijn recht op gegevenswissing.

3. Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:
Recht op inzage: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorien van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
Recht op rectificatie: de betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
Recht op gegevenswissing: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
Recht op bezwaar: de betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienentegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketing doeleinden.
Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kan u ons schriftelijk contacteren via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

***

Cookies

1. Het opslaan van cookies.

Wij streven er naar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op onze website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

2. Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of mobiel toestel worden geplaatst en opgeslagen wanneer u een website beziekt. Cookies helpen om uw bezoek een een website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van een website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoasl gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw hoeft in te vullen. Andere cookies moeten een analyse van informatie toelaten, zoals het aantal bezoeken aan een website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
Om optimaal gebruik te maken van onze website is het daarom aan te raden cookies te activeren en/of te aanvaarden op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies zijn wij niet in staat om u een probleemloos bezoek aan onze website te garanderen, aangezien de kans bestaat dat uw bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van een website of deze niet kan gebruiken. Indien u niettemin wenst om de cookies te verwijderen of te blokkeren, kan u uw browserinstellingen aanpassen.
Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over uw browsersinstellingen vindt u op aboutcookies.org of in het help-menu van uw internetbrowser.
Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

3. Welke cookies gebruiken wij?

Op onze website worden sessiegebonden (tijdelijke cookies die verdwijnen van zodra u de browser sluit) en permanente cookies (cookies die op uw computer blijven staan, ook nadat u de browser heeft gesloten) gebruikt voor de volgende doeleinden:
Processen: procescookies laten de website functioneren en leveren diensten die u verwacht, zoals navigatie, toegang tot beveiligde zones, etc. Aangezien de website zonder deze cookies niet behoorlijk zou functioneren, zijn de procescookies essentieel.
Voorkeuren: dankzij de voorkeurcookies kan de website uw voorkeuren in verband met de website onthouden, zoals taal, lettergrootte, etc. Deze cookies zijn niet noodzakelijk, maar ze verbeteren wel de gebruikerservaring, aangezien u uw voorkeuren niet steeds opnieuw moet ingeven.
Beveiliging: de beveiligingscookies worden gebruikt om u te authentiseren, frauduleus gebruik van logingegevens te voorkomen, gebruikersgegevens te beschermen, etc. Deze cookies zijn van wezenlijk belang voor onze beveiligde website.
Reclame: de reclamecookies stemmen de advertenties die op een website verschijnen af op u door bepaalde informatie over u te verzamelen, zoals het soort websites dat u bezocht, keuzes die door u op websites gemaakt worden,etc. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties er verschijnen.
Prestaties: de prestatiecookies verzamelen informatie over hoe u omgaat met een website. Deze informatie omvat o.a. de pagina’s die u het vaakst bezoekt, uw activiteit op de website en hoe vaak u terugkeert. Deze verzamelde gegevens worden normaal anoniem gebruikt en geanalyseerd voor statistische doeleinden met het oog op de verbetering van de website en de surfervaring.

Contact

Nog vragen?

Indien u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens of omtrent cookies heeft, kan u ons contacteren via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.
Voor bijkomende informatie betreffende de bescherming van de persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijk levenssfeer te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel.: 02/274.48.00, e-mail: commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be.