Jori's Hobby: Servetten, Scrapbooking, Hobbymaterialen

Disclaimer


1. Definities
In deze disclaimer wordt verstaan onder: (i) "wij": Jori's Hobby - Ans (Johanna) van den Biggelaar, met maatschappelijke zetel te 3930 Hamont-Achel, HItsveldlaan 26 en ingeschreven in de Kruispuntbankvan Ondernemingen onder het nummer 0885.873.284, tel.: +32 11 66 18 75, e-mail: info@jorihobby.com : (ii) "website" www.jorihobby.com en afgeleiden, ontwikkeld en beheerd door Zen Cart; en (iii) "bezoeker": iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website.

2. Toegang tot de website
De toegang tot de informatie op de website is gratis. De raadpleging of het gebruik van de website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de in deze disclaimer opgenomen voorwaarden. Indien de bezoeker verder gaat met het raadplegen van de website, betekent dit dat de bezoeker uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven. Wij kunnen deze voorwaarden op elk ogenblik wijzigen.

3. Informatie op de website
Wij beheren de website en passen ze voortdurend aan teneinde aan bezoekers de meest recente informatie te verschaffen. Wij beogen bezoekers zo goed mogelijk via de website te informeren.
Indien onjuiste informatie op de website zou worden gepubliceerd, zullen wij alles in het werk stellen om dit te verbeteren zodra de vergissing wordt ontdekt. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd.
Door het louter raadplegen van de website worden wij tot niets verbonden. Er zal altijd een schriftelijke bevestiging van ons nodig zijn voor elke dienstverlening, verzoek tot inlichtingen, etc.
De informatie die op de website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen raadgevingen noch professionele aanbevelingen.
De inhoud van de website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

4. Hyperlinks
De creatie van hyperlinks naar de website dient voorafgaandelijk aan ons te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend.
De website bevat eveneens hyperlinks naar andere websites van inrichtingen die hetzij verwant zijn aan ons, hetzij totaal onafhankelijk zijn van ons. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of privacy beleid van een website waarnaar een hyperlink op de website verwijst.
Het plaatsen van hyperlinks naar een of meerdere andere website betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnership of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. Wij controleren de inhoud van andere websites niet.
Zodra wij met zekerheid kennis hebben van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van ons overeenstemt, zullen wij de hyperlink naar deze website verwijderen. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsen van de hyperlink naar de desbetreffende website.

5. Intellectuele eigendomsrechten
De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo's, software, databases, de maatschappelijke naam van ons en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons. Bezoekers verbinden zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van ons en/of van derden integraal te respecteren.
Bij elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciele doeleinden van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ons.
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van de bezoeker, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons, informatie van deze website downloaden en reproduceren voor strikt privegebruik. Wij machtigen de bezoeker eveneens om de gegevens van de website voor privedoeleinden te kopieren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.
Wij behouden ons het recht voor om alle maatregelen te treffen die wij doeltreffend achten teneinde de aantasting van onze intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een een einde aan te stellen, zonder dat ons enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

6. Aansprakelijkheid
Door de website te bezoeken, doet de bezoeker afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op ons betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de website ter beschikking worden gesteld.
Door de website te bezoeken, aanvaardt de bezoeker om alle risico's verbonden aan het gebruik van de website op zich te nemen. Zo draagt de bezoeker zelf het risico op schaden aan zijn computer, software of gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Wij wijzen tevens alle aansprakelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens op de website.

7. Veiligheid van de website
Teneinde de veiligheid van de website te waarborden, zullen wij alle noodzakelijke maatregeleen treffen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. Bepaalde zones van de website zijn voorbehouden en aan toegangsmodaliteiten verbonden. In geval van een aanval op de website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel van de website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om de integriteit van de website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

8. Toepasselijk recht
Vermits de bezoeker door zijn bezoek aan de website onderhavige disclaimer en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, stemt de bezoeker ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Hasselt valt.

Uw ipadres is: 3.235.105.97
Copyright © 2020 Jori's Hobby. Powered by Zen Cart

Jori's Hobby | Hitsveldlaan 26, 3930 Hamont-Achel | BE 0885.873.284 | Tel. +32 11 66 18 75 | E-mail: info@jorihobby.com